Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť A.D.P. Accounting, s.r.o., so sídlom Hraničná 53, 821 05 Bratislava, IČO: 35 916 800, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34545/B, má záujem ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

  1. zasielanie informácií o ponukách Prevádzkovateľa v rozsahu:

 

  • meno, priezvisko
  • telefónne číslo
  • emailová adresa

Vaše osobné údaje vo vzťahu k týmto účelom poskytujete Prevádzkovateľovi dobrovoľne na základe tohto Vášho súhlasu, ktorý je právnym základom pre ich spracovanie. Vaše osobné údaje na tieto účely poskytujete na obdobie trvania vyššie uvedeného účelu alebo do momentu odvolania Vášho súhlasu.

Týmto súhlasím  s možnosťou kedykoľvek odvolať tento svoj súhlas so spracovaním týchto osobných údajov Prevádzkovateľom pre vyššie uvedené účely poskytovania a zasielania osobných informácií, ako aj s nadviazaním kontaktu poštou, telefonicky alebo osobne zo strany Prevádzkovateľa a na zasielanie informácií obchodných partnerov.

Svoj súhlas týkajúci sa spracovania osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať elektronicky alebo v písomnej forme, jeho doručením na adresu uvedenú nižšie. Na uvedených kontaktných adresách si môžem uplatňovať svoje práva v súvislosti s poskytovaním informácií, prístupom k poskytnutým osobným údajom, opravou osobných údajov, zmenami a vymazaním, obmedzením spracovania, namietaním spracovania osobných údajov a prenosnosti mojich osobných údajov v súlade s GDPR a Zákonom. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu sa garantuje.

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

V súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracúvania Vašich osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do ostatných krajín Európskej únie vrátane krajiny sídla sprostredkovateľa, ktoré sa v zmysle Zákona považujú za členské štáty Európskej únie.

Požiadavky týkajúce sa poskytnutia informácií, zmeny osobných údajov a odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek adresovať:

  • e-mailom na adresu: office@adpacc.sk
  • telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 22 77 27
  • poštou na adresu: Hraničná 53, 821 05 Bratislava
  1. COOKIES

Pri použití webových stránok adpacc.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

  1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam adpacc.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok adpacc.sk.